Kaixo lagun,

Albiste txar bat eman behar dizugu: Junta Elektoralak EiTBn genituen doako tarteak UPyDri eman dizkio. Horrela, lehen genituen 30 minutuen ordez 10 minutu izango ditugu kanpaina osoan zehar. Egoera honetan oso zaila egingo zaigu telebistaren bitartez etxe guztietara heltzea eta, beraz, zure laguntza eskatu nahi dizugu:
Webgune honetan: http://ehbildu.net/eu/hauteskundeak/europar-hauteskundeak-2014 duzue kanpainako material guztia. Hemen: https://www.youtube.com/watch?v=YmQHbqBBwvs duzue kanpainako spota. Eskatzen dizueguna da helbide hauek eta spot hau zuen Facebookean jartzea, Twitterrean, whatsapp bidez bidaltzea, zuen lagun guztiei e-mailez bidaltzea. Zuen esku dago spota eta gure proposamenak ikusi ahal izatea.
Eskerrik asko, animo guztioi eta aurrera!

Hola a tod@s,

Tenemos una mala noticia que daros: la Junta Electoral ha dado los espacios gratuitos que teníamos en EiTB a UPyD. Así, de los 30 minutos que teníamos antes, nos han rebajado a 10 minutos para toda la campaña. En esta situación nos será difícil que nuestro mensaje llegue a todas las casas a través de la televisión, así que queremos pediros vuestra ayuda:
En esta web: http://ehbildu.net/es/elecciones/elecciones-europeas-2014 tenéis disponible todo el material que producimos en las elecciones. Aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ELOJ1UuQyi4 tenéis el spot de campaña. Lo que os pedimos es que esta información, ya sea la web o el spot, lo pongáis en vuestros muros de Facebook, en vuestro Twitter, lo enviéis por Whatsapp, o se lo remitáis a vuestros contactos por e-mail. Está en vuestra mano que nuestro spot y nuestras propuestas lleguen a todos los rincones.
Eskerrik asko, animo guztioi eta aurrera!